آیا از این وبسایت راضی هسیتید؟
(58.06%) 18
خیلی
(3.225%) 1
متوسط
(0%) 0
خوب
(6.451%) 2
بد
(3.225%) 1
میتونه درست شه
(29.03%) 9
خیلی بد

تعداد شرکت کنندگان : 31